امور سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در امر خدمات طراحی، مهندسی، نصب، راه اندازی، نوسازی، تعمیر و نگهداری انواع سیستمها و فعالیت و سرمایه گذاری در امر واردات و صادرات و خدمات و فن‌آوری در صنایع الکترونیکی