امور بازرگانی

حمایت و پشتیبانی از کلیه طرح های علمی، تحقیقاتی و اجرائی در زمینه تجارت الکترونیک با اعمال روش های علمی، پژوهشی در امر بازاریابی و گسترش بازارهای داخلی و خارجی