امور اقتصادی

تاسیس و توسعه شبکه های مخابراتی، کامپیوتری به عنوان اپراتور و عرضه کننده خدمات مربوطه حمایت و پشتیبانی از فعالین عرصه های خدمات آموزشی، مشاوره ای، مهندسی و نظارتی در کلیه زمینه¬های تحقیقاتی، فنی و مدیریتی و مالی و اعتباری در ارتباط با بخش الکترونیک