ایران برنا

پیرو برنده شدن این شرکت در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه در سال 1384، شرکت گسترش اقدام به تاسیس شرکت ایرانسل با موضوعیت تامین خدمات عمده و جزیی ارتباطات و فروش ظرفیت تردد شبکه و کاربرهای بین المللی یا موسسات، اجاره وسایل و امکانات زیربنایی شبکه تامین اینترنت و اطلاعات و پایگاه دیجیتال و خدمات مربوط به تجارت الکترونیک با مالکیت 51% سهم شرکت گسترش الکترونیک ایران و 49% شرکت MTN آفریقای جنوبی نمود